ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA

MATEMATIKA PROFESORA HEJNÉHO

prof. RNDr. MILAN Hejný, Csc.

Autorský tým:

Se skládá z prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., RNDr. Dariny Jirotkové, Ph.D. a PhDr. Jany Slezákové, Ph.D., PhDr. Evy Bomerové a PhDr. Jitky Michnové.


 

CÍL NOVÉ KONCEPCE:

Tradiční vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ klade důraz na nácvik sčítání, odčítáni, násobení a dělení. Přitom však může žakům přinést podstatně více. Může rozvíet jejich schopnosti zkoumat danou situaci, hledat vhodná řešení problemů, dopomoci ke získaní zkušenosti s organizacÍ jevů, se zpracovaním dat, s propojením různých myšlenek aritmetiky, geometrie i kombinatoriky. Většinu z těchto schopností můžeme rozvíjet pomocí různých prostředi uvedených v učebnici.

Při tradičním vyučovaní v matematice nezřídka dochazí k tomu, že žák nemá školní znalosti propojeny se svými předchozími a každodenními zkušenostmi. O tom svědčí skutečnost, že jsou pro mnoho žaků slovní úlohy někdy až nepřekonatelnou překažkou. V naší koncepci se naopak snažíme uvádět sémanticka prostředí, tj. taková, v nichž hraje žákova životní zkušenost klíčovou roli.

Naše mnohaleté zkušenosti ukazují, že vyučování matematice orientované na daný íil přináší žákům mnoho radosti, protože každý mladý člověk vníma rozvoj své osobnosti jako radostnou zkušenost. Žáci nejsou stejni.

Někteří jsou schopni rychleji postupovat v jazyce, jiní v socialním vývoji a další zase v rozvoji myšlení, zejména matematického. Proto je důležité, aby se v učebnici nacházely úlohy různorodé, aby každý žak našel výzvy přiměřeně svým schopnostem.

Učebnice sama se může stát pro některé žáky inspirací, její úspěšnost však značnou měrou závisí na učiteli.

Úspěch vyučování je určen mírou práce, kterou učitel do své pedagogické činnosti investuje. Jeho hlavní odměnou za tuto mnohdy velmi náročnou práci je radost a osobnostní rozvoj jeho žáků.

Heslovitý záznam cílů jednotlivých prostředí použitých v učebnici je srozumitelný až po seznamení se s příslušným prostředí.

PROSTŘEDÍ:

KROKOVÁNÍ

AUTOBUS

HÁZENÍ KOSTKOU

ZVÍŘÁTKA DĚDY LESONĚ

RODOKMEN

BILAND

DŘÍVKA

PARKETY

SOUČTOVÉ TROJÚHELNÍKY

KRYCHLOVÉ STAVBY

SOUSEDÉ

BAREVNÉ TROJICE

PAVUČINY

HRA SOVA

VÝSTAVIŠTĚ

NEPOSEDOVÉ

HADI

SLOVNÍ ÚLOHY

OBLÉKÁME KRYCHLI

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode